Voice Alchemy Intensive: The Alchemy of Sacred Sound with Maurice Spees

Awaken the Multidimensional Healing Power of Your Voice

Saturday 14 October 14:00 – 20:00

Are you ready to explore the transformative potential of your voice? Are you eager to tap into the hidden energies that lie within your vocal cords and elevate your well-being?
Join us for the Voice Alchemy Intensive, a 6-hour workshop led by Maurice Spees, an expert in voice alchemy and sound healing.

📅 Date: Saterday 14 Octobrer
⏰ Time: 14:00 – 20:00
📍 Location: Anahathazaal, Laurentiuskerk Blomstraat 36, Weesp (Amsterdam).

🌟 Transform Your Life with Your Voice🌟

Step into a profound journey with Maurice Spees as he guides you into the hidden realms of sound—a universal tool for healing, enlightenment, and harmonising your entire being.

Why Join Us?
– Alchemical transformation: Liberate your voice’s multidimensional healing potential.
– Experience the life-changing power of group toning.
– Discover the art of ‘sacred sound’ for holistic wellness.
– Find Your Golden Frequency: Attune your body and nervous system to your unique voice.
– Practical Tools: Gain access to daily practices for regulating your nervous system, breaking through bodily resistances, and awakening your true self.

🌈 Workshop Chapters:

1. The Essence of Sacred Sound: Introduction to sound as a primal force and its relationship to your well-being.

2. Embodiment & Transformation: Using your voice as an alchemical tool for healing and liberating blocked energies.

3. Harmony & Balance: Align your energetic, spiritual, and physical body using the power of sound.

4. Masculine & Feminine Synergy: Work with chakras and the dynamic energies for a balanced life.

5. Sound & Manifestation: Employ intentions and group soundings for effective healing and manifesting your desires.

6. Impact on Global Consciousness: Explore how your newfound abilities can positively influence the world.

7. Sound Healing with Maurice Spees: Conclude the day with a profound sound healing experience.

🛠️ Tools & Techniques You’ll Learn:
– Sacred overtone sounding and singing.
– Energetic alignments through the chakras.
– Vocal Breathwork, colour therapy, and rhythm training.

 

🌟 The Journey Beyond:
This intensive serves as an introductory gateway to a 6-month transformative program that deepens these practices through weekend gatherings and a 5-day immersive experience.

This workshop is just the beginning! Participants will get a sneak peek into our comprehensive 6-month Voice Alchemy journey that offers a more extensive experience with 5 modules, a weekend retreat, and a 5-day immersive event.

Unlock your vocal potential with Maurice Spees in our 6-hour Voice Alchemy Intensive. This isn’t just a workshop—it’s your gateway to a new, harmonious life.

🥘 Essentials 🥘
Dinner Provided: Enjoy a nourishing meal as part of your transformative experience.
Comfort First: Please wear loose, comfortable clothing.
Stay Hydrated: Bring a water bottle; we’ll provide tea, purified water, and snacks.

🎟️ Limited Seats. Reserve Yours Now!

See you there!

Tickets available on Hipsy:
https://hipsy.nl/event/26230-voice-alchemy-intensive-with-maurice-spees
_______

🗣️ Testimonials:
⭐⭐⭐⭐⭐
“Highly recommended Voice Alchemy retreats with Maurice, very powerful moments!
It was a very interesting experience, i am shy and had problems to connect with my voice, this helped me a lot finding a way to express my voice.
I loved that this was the first time i feel the element air in my life!
It was a great experience! Thank you Maurice!”
Paule El Hage – Beirut

⭐⭐⭐⭐⭐
“The Voice Alchemy intensive has empowered me so much. I start to understand better and better how to guide myself in the journey of my own voice. I highly recommend this intensive for those who on the path of self-realisation and awareness. It doesn’t matter- if you have read a lot about the subject or not, or have any background in singing or sounding, if you are spiritual or not. Open your senses and dive in deeply into liberation. It’s absolutely worth it!”
Renata Vieira – Brazil

⭐⭐⭐⭐⭐
“Maurice’s Voice Alchemy Intensive was nothing short of magical. From the moment I stepped in, I felt enveloped by transformative energies. His voice is a direct line to both earthly and divine realms, offering a sense of deep, full-body healing. The workshop not only empowered me to tune into my own signature voice but also equipped me with practical tools I can use for myself during the day. If you want to dive deep into the healing power of your own voice, this is a journey you can’t miss.”
Tamara – London
______

“Dive deep into the world of Voice Alchemy with this intensive 6-hour experience. Connect with your innermost self, as you unlock new dimensions of health, creativity, and well-being.”

______________________________

NEDERLANDS:

Ontwaak de Multidimensionale Geneeskracht van Je Stem

Zaterdag 14 oktober 14:00 – 20:00

Ben je klaar om het transformerende potentieel van je stem te verkennen? Ben je enthousiast om de verborgen energieën binnen je stembanden te ontdekken en je welzijn te verbeteren?
Doe mee aan de Voice Alchemy Intensive, een 6-uur durende workshop onder leiding van Maurice Spees, een expert in stemalchemie en geluidsgenezing.

📅 Datum: Zaterdag 14 oktober
⏰ Tijd: 14:00 – 20:00
📍 Locatie: Anahathazaal, Laurentiuskerk Blomstraat 36, Weesp (Amsterdam).

🌟 Transformeer Je Leven met Je Stem 🌟

Maak een diepgaande reis met Maurice Spees terwijl hij je begeleidt in de verborgen rijken van geluid—een universeel instrument voor genezing, verlichting en het harmoniseren van je gehele wezen.

Waarom Meedoen?
– Alchemistische transformatie: Bevrijd het multidimensionale genezingspotentieel van je stem.
– Ervaar de levensveranderende kracht van groeps-sounding.
– Ontdek de kunst van ‘heilig geluid’ voor holistische welzijn.
– Vind Je Gouden Frequentie: Stem je lichaam en zenuwstelsel af op je unieke stem.
– Praktische Hulpmiddelen: Krijg toegang tot dagelijkse praktijken voor het reguleren van je zenuwstelsel, het doorbreken van lichamelijke weerstanden, en het ontwaken van je ware zelf.

🌈 Workshop Hoofdstukken:

1. De Essentie van Heilig Geluid: Introductie tot geluid als een oerkracht en zijn relatie tot jouw welzijn.

2. Belichaming & Transformatie: Gebruik je stem als een alchemistisch instrument voor genezing en het bevrijden van geblokkeerde energieën.

3. Harmonie & Balans: Lijn je energetische, spirituele en fysieke lichaam uit met behulp van de kracht van geluid.

4. Mannelijke & Vrouwelijke Synergie: Werk met chakra’s en de dynamische energieën voor een gebalanceerd leven.

5. Geluid & Manifestatie: Gebruik intenties en groepsgeluiden voor effectieve genezing en het manifesteren van je verlangens.

6. Impact op Wereldbewustzijn: Ontdek hoe je nieuw verworven vaardigheden de wereld positief kunnen beïnvloeden.

7. Geluidsgenezing met Maurice Spees: Sluit de dag af met een diepgaande geluids -genezingservaring.

🛠️ Hulpmiddelen & Technieken die Je Zult Leren:
– Heilige boventoon geluiden en zang.
– Energetische uitlijningen door de chakra’s.
– Stem-Ademwerk, kleurtherapie en ritmetraining.

🌟 De Reis Voorbij:
Deze intensieve cursus dient als een inleidende poort tot een 6-maanden durend transformerend programma dat deze praktijken verdiept door middel van weekendbijeenkomsten en een 5-daagse diepgaande ervaring.

🥘 Essentials 🥘
Diner Inbegrepen: Geniet van een voedzame maaltijd als onderdeel van je transformerende ervaring.
Comfort Eerst: Draag losse, comfortabele kleding.
Blijf Gehydrateerd: Neem een waterfles mee; we zorgen voor thee, gezuiverd water en snacks.

🎟️ Beperkte plaatsen. Reserveer nu de jouwe!

Tot ziens!

Kaartjes beschikbaar op Hipsy:

https://hipsy.nl/event/26230-voice-alchemy-intensive-with-maurice-spees
_______

🗣️ Testimonials:
⭐⭐⭐⭐⭐
“Zeer aanbevolen Voice Alchemy retreats met Maurice, zeer krachtige momenten!
Het was een zeer interessante ervaring, ik ben verlegen en had problemen om contact te maken met mijn stem, dit heeft me veel geholpen om een manier te vinden om mijn stem te uiten.
Ik vond het geweldig dat dit de eerste keer was dat ik het element lucht in mijn leven voelde!
Het was een geweldige ervaring! Bedankt Maurice!”
Paule El Hage – Beiroet

⭐⭐⭐⭐⭐
“De Voice Alchemy Intensive heeft me zoveel kracht gegeven. Ik begin steeds beter te begrijpen hoe ik mezelf kan leiden op de reis van mijn eigen stem. Ik beveel deze intensieve aan voor diegenen die op het pad van zelfrealisatie en bewustzijn zijn. Het maakt niet uit of je veel hebt gelezen over het onderwerp of niet, of enige achtergrond hebt in zingen of klankgeving, of je spiritueel bent of niet. Open je zintuigen en duik diep in bevrijding. Het is absoluut de moeite waard!”
Renata Vieira – Brazilië

⭐⭐⭐⭐⭐
“De Voice Alchemy Intensive van Maurice was niets minder dan magisch. Vanaf het moment dat ik binnenstapte, voelde ik me omhuld door transformerende energieën. Zijn stem is een directe lijn naar zowel aardse als goddelijke rijken en biedt een gevoel van diepe, lichaams-brede genezing. De workshop heeft me niet alleen in staat gesteld om af te stemmen op mijn eigen kenmerkende stem, maar heeft me ook uitgerust met praktische hulpmiddelen die ik gedurende de dag voor mezelf kan gebruiken. Als je diep wilt duiken in de genezende kracht van je eigen stem, is dit een reis die je niet mag missen.”
Tamara – Londen
______

Duik diep in de wereld van Voice Alchemy met deze intensieve ervaring van 6 uur. Maak verbinding met je diepste zelf en ontsluit nieuwe dimensies van gezondheid, creativiteit en welzijn.

Voice Alchemy Intensive: The Alchemy of Sacred Sound with Maurice Spees

What people say about our ceremonies and journeys

 

Maurice has guided an amazing ceremony for us. We asked Maurice to guide a ceremony for us to get clarification on a big decision. He created a beautiful, sacred and ancient set-up and ritual that made us feel very safe and connected to our intentions and to all the creatures of nature. I am so happy we invited Maurice to hold this beautiful space for our journey and guiding us to our deeper questions. With his guidens during the ceremony and also the days afterwards we got lots of clarification and the answers we hoped for.

Janco

CEO, Netherlands

It was such a blessing that I got to experience a magical ceremony with Maurice. I can say that it was the best experience in my life. It is hard to put it in words as the experience was beyond words and beyond anything I have experienced. Maurice holds space with so much love and so much knowledge. His voice is a channel that transports you to the divine in you. It was an experience that I will be forever grateful for. Thank you Maurice for what you do, I am truly blessed to have had the chance to go on this journey with you. You will surely see me again and again..

Sarah Rafeh

Lebanon

Highly recommended Voice Alchemy retreats with Maurice, very powerful moments!
It was a very interesting experience, i am shy and had problems to connect with my voice, this helped me a lot finding a way to express my voice.
I loved that this was the first time i feel the element air inmy life!
It was a great experience! Thank you Maurice!
Paule El Hage

Beirut

What a magical experience… this has been the most powerful and healing session of my life. I received amazing messages and I feel like a new person. Maurice is such a beautiful soul and is so connected throughout the entire ceremony… I felt like he guided us so beautifully and he knew exactly what was going on inside of us. I can’t wait to have another ceremony with him.
Lara

Miami

The ceremony with Maurice was transformational, his beautiful voice brings in the divine and healing happens!

Rita Salame

Ibiza

I acquired an understanding that nothing had to be done, nothing had to be solved, nothing had to be forced … a clarity that I had never reached … beyond the ego, beyond the physical… the unknown was now known … I tapped into the power and gifts of my soul and the fears that were keeping me from embracing them … I connected to my light … this was everything … a rebirth, the beginning of a new life. Let alone the setting and the beautiful house we were having the ceremony at. Let alone the love and care I got from Maurice and Kassia. I felt at home. I felt taken care of. It was beautiful. I recommend it to all beautiful souls out there struggling in the matrix.

Tamara

Dubai

My journey with Maurice was ineffable and I will try to do it justice to find the words that capture this transcendent experience. Maurice is a fantastic guide, not only for myself but for the medicine itself. He utilizes finesse as well as great insight when using his gift in a way that allowed me to feel completely safe and supported and at the same time non-intrusive. Throughout I felt I had the space to travel my path and yet knowing that he was with me throughout holding the space and releasing pressure when needed.

During the ceremony, his voice and music allowed my voice to open in a way I had never heard myself sound like before in all 45 years I’ve been on this planet. It was the most powerful aspect of this journey – I heard myself for the first time. Maurice does not imitate anyone, he is truly a unique sound healer.

My intention was to connect with my sacral and I felt a tremendous release through the medicine with Maurice’s guidance that felt like a traumatic release in connection to my mother and her childhood trauma. It was the first time I felt energy moving in my sacral and it was both a relief and truly empowering.

This was my first journey with Maurice and it will definitely not be my last. He is a true healer and a wonderful human being.

Marwa

Egypt

What an amaaazing ceremony we had with Maurice…Ive been to lots of ceremonies and met lots of Shamans.. some great ones as well.. But Maurice is a very very very special being.. so the ceremony isnt only about the medicine or the inner journey and the incredible healing (one of the most profound Ive ever had.) but all about how the space is held with so much love, selflessness and care.. Maurice is a very very special Soul that is rare to find..  give yourself this gift of a life time experience with Maurice.. Blessed to have been in your space. Thank you Angel.
Serene

Lebanon

Maurice tends to the medicine with a depth of connection and grace. He holistically understands the power of the medicine and its ability to uncover layers of complex traumas and buried emotions.

What’s remarkable about Maurice in this work is his capacity of maintaining “presence”. His ability to maintain an attuned, grounded, and conscious presence creates a safe and containing environment for the seeker to trust the process and allow the medicine to do the work.

The quality of Maurice’s presence is reflected in his voice that shines through the layers that may unfold with the medicine acting as a container of light, warmth, and reassurance that allows the seeker to reconnect to his/her center and find a grounding space in the face of the unease that can emerge. His is very tuned to the process of embodiment and on healing the dissociation between mind and body in this work.

Maurice’s commitment to support the healing of others infuses the environment in which he’s present with trust, compassion, and an openness to explore new territories of healing the physical, emotional, intellectual and the spiritual aspects of being. This commitment is mostly distinguished with his loyalty to the belief that we all have our own unique divine voice that supports the earth in its healing, and he sustains his efforts in supporting each seeker to connect to their own true voice, and most importantly, to the inherent wisdom that comes along the connection to the true self.

Amy, 45 years

Lebanon

I had an amazing experience at the retreat with Kasia Patzelt and Maurice Spees and the lovely healthy food alchemist Marta Kalina Brzeska in Spain this year. It was lovely personal evolution and rebirth time. It is self-curing and medicine for my soul. Grandiose thank you. I am so so happy and blessed to have met you all and my retreat friends. Magic tribe! We are connected and will stay… Lots of love
Beata

London

How to even find the words to describe how magical that ceremony was and it wouldn’t have been the magical experience it was if it wasn’t for Maurice. He was simply amazing, he held the space so beautifully, made me feel safe, his voice transported me to another dimension, he accompanied me on this journey and I couldn’t be more thankful and grateful to have crossed paths with him. It was a journey of love, one that I will carry with me for ever. Thank you for helping me feel divinity right here on earth. 

Tamara

Lebanon

Working with Maurice Spees has been transformational on many levels. Maurice is a pure powerful vessel connected to Source. He holds space with Light. His voice, intuition and tenderness gives him a unique signature. I am grateful to have crossed path with this lightworker 💫

I want to thank Maurice for being the being that he is. Maurice is a vessel whose main purpose is to help people heal. His connection with the medicine and relationship with Spirit is unique. His medicine is potent. The space of his ceremony is filled with light. Maurice is born to do that.

Soha

Paris, France

Before the ceremony, I was a tired soul that was sleep walking through life. I did not feel joy or a purpose for life anymore.
And then the medicine ceremony helped me ”wake up” and breathe again. It was a real rebirth. I felt alive again, for the first time in as long as I can remember.
I feel so much lighter, and closer to my true essence than ever before.
I saw myself, or a glimpse of myself for real.
It was the most liberating, moving and touching experience I’ve had so far on both spiritual and emotional levels.
Today, I really feel a major shift in my life and how I look at things.
It’s simply beautiful.
Wishing for all beings to have this opportunity to feel life and deep love again.
Berkana

UK

Thank you so much for hosting my husband and myself for such an amazing personal ceremony. It was truly a magical experience especially with your vocal instruments and your soprano healing voice. I feel absolutely blessed and I know for sure I’m on the right path after my experience today with the energy and insights gained from the cacao and the medicine. You held the space with such strength and grace and compassion. Thank you for your empowering inspiration! This for me is just the beginning of my journey… ️

I feel truly inspired to begin my new journey of life with confidence and insight, setting my younger self free with love and compassion ❤️❤️❤️

Ranya

Dubai

Doing the private full- weekend ceremony retreat in the Netherlands was deeply transforming and rewarding for me. I can’t imagine anywhere else where I can feel safe enough to reach such a deep level of transformation. Maurice is very experienced, you feel at ease the whole time because everything is taken care of, so I could easily relax and surrender. Maurice is a master at holding the space and the ceremony, and is leading your journey with his voice and drum, everything attuned to your energy and what you need in the moment.
So many things have changed for me, even now a month after the ceremony. First and foremost I feel a lot more connected to my body. It is like my body tells me what it needs in a new way overall I just feel more embodied. This has already lead to a list of changes, I improved my my diet drastically and now easily make my choices from my body. This has reduced my anxiety levels and brings me more clarity of what I want for myself instead of others telling me what to do.
I would highly recommend doing a private ceremony weekend retreat with Maurice and Kasia as it is deeply rewarding. What is also good with Maurice and Kasia is that they generously care about how you integrate this experience in your life and they will stay in touch and available to check in any time, .so that you are not left on your own after this deep and rewarding experience.
Aksel

CEO, Norway

The experience was amazing … It is still with me, in my heart, in my everyday experience … Maurice, a beautiful awakened soul that reached a state of balance between his divine feminine and divine masculine accompanied me on my journey … This journey was out of the ordinary … nothing I had ever experienced before … it gave me a sense of the truth; the truth of my soul and my existence… the truth behind my sufferings, my wisdom, my strength and my pain … An understanding on another level, a maturity in the way I look at things… it changed my entire perception … I was finally feeling enough and standing in my power … the power of the divine …
Tamara

Dubai

The best way I can describe “The journey with Maurice” is like embedding the song “amazing grace” into your body and life. Maurice with his magnificent voice, allows tremendous life transformation to occur, connecting you with the mother, feminine power, the serpent (giving rise to healing), as you unveil answers and reach the truth within you. You are naked, real, authentic and feel safe after that. You become the director in what is called life, having the freedom to be happy…or not. It becomes a choice. 

Dima

Lebanon

I experienced a ceremony with Maurice and my experience was incredible
I felt safe enough to just allow my emotions to flow and was guided by an intense feminine energy inside my body, when i connected with it i just couldn’t stop crying, I felt very liberated.
It has really taught me to feel the energy inside my body and how to connect with it
and afterwards, now every day I’ve been practicing to tune in inwardly and feel what’s going on.
Thank truly!

Lydia

UK

You come from a far land
To help us all understand
Every time we tend to fall
You give us your hand
And make us stand tall

You lift us with your voice
You silence any scary noises
We learn how to make a choice
To turn our thorns into roses
And how to celebrate and rejoice

You touch and dry our falling tears
We replace them with happy smiles
You help us embrace our biggest fears
To walk the journey of a thousand miles
And to keep existing for years and years

@nizarjoukhadar

Nizar

Lebanon

The Voice Alchemy intensive has empowered me so much. I start to understand better and better how to guide myself in the journey of my own voice. I highly recommend this intensive for those who on the path of self-realisation and awareness.  It doesn’t matter- if you have read a lot about the subject or not, or have any background in singing or sounding, if you are spiritual or not. Open your senses and dive in deeply into liberation. It’s absolutely worth it!
Renata Vieira

Brazil